Algemene voorwaarden FOS-Shop vzw

1. Algemene bepalingen

1.1 Iedere bestelling brengt het onvoorwaardelijk aanvaarden van de algemene voorwaarden van FOS-Shop vzw mee en zullen gelden boven eventuele voorwaarden op documenten van de koper.

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder product aangeboden in deze winkel - zowel in de winkel op onderstaand adres of online - en op alle leveringen. Deze overeenkomst bevat tevens de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en de diensten op deze website. Behoudens schriftelijke bevestiging is geen enkele toevoeging of wijziging aan deze voorwaarden bindend voor FOS-Shop vzw.

1.3 Identiteit van de ondernemer

FOS-Shop vzw
Handelend onder de naam: FOSShop.be
Vestigings- & bezoekadres: Zwijnaardsesteenweg 93, 9000 Gent
Ondernemingsnummer BE 0451.554.301
Telefoonnummer: +32 9 245 45 86
E-mail: info@fosshop.be 
Website: www.fosshop.be

1.4 De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet gebeuren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Zie tevens 3.5 Bedenktijd en retourneren.

1.5 Bestellen is enkel mogelijk door geregistreerde bezoekers. Registreren kan door de registratieprocedure te volgen op onze website. Door registratie als een lid van deze webwinkel, stemt de gebruiker in met de gebruikersvoorwaarden en de algemene verkoopsvoorwaarden van FOS-Shop vzw. Deze voorwaarden zijn ook te raadplegen op onze website.

2. Gebruikersvoorwaarden

2.1 Het gebruik van onze webwinkel en gerelateerde diensten is voorbehouden aan personen die over de wettelijke bekwaamheid beschikken om toe te treden tot de Gebruikersovereenkomst. Dit houdt in dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de diensten op onze website door minderjarigen (- 18 jaar) en andere personen die volgens de wet niet over de vereiste bekwaamheid beschikken. Door zich te registreren als lid van onze website, garandeert de gebruiker dat hij/zij meerderjarig is.

2.2 De online-gebruiker verzekert dat de gegevens die door hem/haar worden verstrekt vanaf de registratie, waarheidsgetrouw en exact zijn. Op de gebruiker berust onder andere de verplichting om elke wijziging met betrekking tot de gegevens die werden verstrekt bij de registratieprocedure schriftelijk of per email mee te delen aan FOS-Shop vzw.

2.3 Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de toegang tot zijn/haar account, waaronder de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze toegangssleutels zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Bijgevolg kan het niet worden overgedragen noch worden afgestaan aan derden.

2.4 De gebruiker dient dan ook alle maatregelen te nemen teneinde te vermijden dat zijn/haar persoonlijk account door derden, in het bijzonder de minderjarigen in zijn omgeving, zouden kunnen worden gebruikt.

2.5 De gebruiker van onze website respecteert de intellectuele eigendomsrechten van de website en alle FOS-Shop publicaties. Zie verder in clausule 3.12

2.6 Op de website zijn de gepubliceerde foto’s van artikelen momentopnames. Deze kunnen afwijken van het werkelijk aangeboden artikel. Bij afwijkende kleuren, andere modellen, houden wij de gebruikers zoveel mogelijk op de hoogte. FOS-shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele afwijkingen tussen de gepubliceerde foto met het werkelijk aangeboden artikel.

3. Algemene bestel- en verkoopsvoorwaarden

3.1 Hoe bestellen?

Elke bestelling, via de website, schriftelijk of telefonisch geplaatst, is bindend voor de opdrachtgever. Bestellingen kunnen ons bezorgd worden via deze kanalen: E-mail: info@fosshop.be 
Website': www.fosshop.be Telefonisch: 09 245 45 86
In onze winkel tijdens de openingsuren

Op de website worden de artikelen gepresenteerd met een artikelcode, een gedetailleerde beschrijving van de kenmerken van het artikel en een foto.

Bij sommige artikelen dient de gebruiker eerst de gewenste maat te kiezen vooraleer er kan worden verder gegaan met het plaatsen van bestellingen. Bij alle producten dient tevens het gewenste aantal te worden aangewezen. De gebruiker kan het gewenste artikel eerst opnemen in een bestelling die later nog moet bevestigd worden zoals hierna volgt.

Na de toevoeging aan de winkelwagen krijgt de gebruiker een overzicht van de geselecteerde artikelen. De gebruiker heeft vooralsnog de volgende mogelijkheden:

- De lijst met de geselecteerde artikelen bestellen.
- Eén of meerdere geselecteerde artikelen uit de lijst verwijderen.
- Het aantal te bestellen artikelen uit de lijst aan te passen
- De lijst met de geselecteerde artikelen aanvullen door verder te winkelen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de gebruiker geldt in ieder geval als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs en de aanvaarding van de levering van de goederen op het adres waarop de gebruiker zich heeft geregistreerd of de aanvaarding van het afhalen van de goederen op het vermelde bezoekadres.

3.2 Aankoop en betaling

De overeenkomst tussen FOS-Shop en u als koper komt tot stand op het moment dat FOS-Shop vzw een email ter bevestiging van de bestelling heeft verstuurd naar het email adres opgegeven bij de registratieprocedure.

Door het plaatsen van een bestelling, stemt de gebruiker ermee in dat daardoor een geldige overeenkomst tot stand is gekomen. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af van de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

FOS-Shop vzw bevestigt de aankoop altijd per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.

FOS-Shop vzw heeft het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

De algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden altijd opgemaakt in de taal van de website.

Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van bestellingen van geregistreerde FOS-eenheden en in de FOS-Shop afgehaalde bestellingen.

Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

Betaling van producten gekocht bij FOS-Shop gebeurt uitsluitend via de voorgestelde betaalmiddelen.
Je hebt de keuze uit volgende betaalwijzen:
- Bancontact/Mister Cash
- Visa/Mastercard
- Overschrijving

FOS-Shop blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling van hun prijs, hoofdsom en bijkomende kosten inbegrepen.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over het internet verstuurd. Om met SSL te betalen, hebt u geen speciale software nodig.

In geval van niet-tijdige betaling is FOS-Shop bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

Bij niet betaling behoudt vzw FOS-Shop zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten of nieuwe bestellingen te weigeren. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd van rechtswege ten belope van 1.5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd belopende van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 25 euro) als schadevergoeding

3.3 Prijzen en artikelen

De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw (belasting op de toegevoegde waarde) en exclusief kosten. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en foute vermeldingen. Indien er vervoerskosten worden aangerekend, worden deze apart vermeld op de factuur.

Vzw FOS-Shop behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. De prijzen vermeld in de catalogus of andere door haar uitgegeven publicaties, zijn geldig voor de duur van de periode vermeld in de betreffende publicatie.

Protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men dient steeds de datum en het factuurnummer te vermelden.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo volledig en duidelijk mogelijk (weer)gegeven of gedaan. FOS-Shop is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, typfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. FOS-Shop vzw doet er alles aan om die gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een levering niet kan gebeuren, door onopzettelijk foutieve stockgegevens of wanneer de leveranciers de producten niet meer leveren. In deze gevallen zal FOS-Shop vzw u zo snel mogelijk verwittigen. U kunt de bestelling dan annuleren of wachten tot het ontbrekende artikel opnieuw verkrijgbaar is.

De producten aangeboden door FOS-Shop vzw voldoen aan de wettelijke normen en mogen online verkocht worden.

Het is mogelijk dat FOS-Shop vzw op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief. FOS-Shop vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

3.4 Leveringstermijn en leveringskosten

U kunt uw bestelling afhalen in onze winkel tijdens de openingsuren. We rekenen dan geen transportkosten aan en brengen u op de hoogte wanneer uw bestelling klaarstaat.

U kan er ook voor kiezen om uw bestelling te laten leveren door Bpost of een transportbedrijf :

- Thuis
- In een bpost pakjesautomaat
- In een bpost afhaalpunt

Kijk steeds de verpakking na. Schade dien je te melden aan de bezorger van het pak.

Levering gebeurt onder de volgende voorwaarden: De bestelde artikelen worden geleverd op het adres dat uitdrukkelijk door de gebruiker werd opgegeven tijdens de aankoopprocedure.

Als het artikel in voorraad is op het tijdstip van bestelling is de gemiddelde leveringstermijn 5 tot 10 werkdagen vanaf de dag die volgt op de dag dat FOS-Shop vzw een bevestigingsmail heeft verstuurd naar de consument met de mededeling dat de bestelling goed werd ontvangen.

Voor artikelen volgens specificaties, op maat en wens van de klant vervaardigd kan de levertermijn langer zijn afhankelijk van de productietijd.

De vermelde leveringstermijn geldt alleen als aanwijzing en is niet bindend. Geen enkele vertraging bij het leveren kan aanleiding geven tot koopverbreking, weigering van de koopwaar of schadevergoeding.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

De leveringskosten, zijnde port- en verzendkosten, vallen ten laste van de gebruiker. De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht en de afmetingen van de bestelde artikelen en worden bij het afrekenen bij je winkelwagentje opgeteld.

Wij verzenden naar België en Nederland aan de hiervoor op dat moment geldende transporttarieven van Bpost/Bpack. Verzendingen zwaarder dan 30 kg worden door onze transporteur bezorgd. Ook hiervoor wordt de verzendingsprijs vooruit berekend in de webwinkel.

De verzending van de goederen gebeurt steeds op eigen risico van de verkoper.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De leveringskosten kunnen door ons eenzijdig worden gewijzigd volgens de geldende marktprijs.

3.5 Bedenktijd en retourneren

Voor alle producten gekocht bij FOS-Shop vzw heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument een bedenktijd van 14 kalenderdagen.

Die periode gaat in op het moment dat u of iemand anders namens u de producten in ontvangst neemt. Indien in eenzelfde bestelling meerdere producten werden besteld, start de bedenktijd op de dag dat de consument het laatste product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking.

Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. FOS-Shop vzw kan vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Na het verstrijken van die termijn kan de gebruiker niet meer afzien van zijn/haar bestelling en is dus de aankoop definitief.

Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek 'Annuleren, retourneren en ruilen' op onze website.

De consument kan geen verzakingsrecht uitoefenen wanneer:
- Het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
- De artikelen reeds gedragen zijn, de labels verwijderd of beschadigd zijn
- De artikelen om hygiënische redenen niet teruggestuurd kunnen worden
- Het een levering van diensten betreft.
- Het producten met een persoonlijk karakter betreft of die speciaal volgens de wensen van de klant gemaakt werden. Concreet betekent dit dat niet kan afgezien worden van de aankoop van een gepersonaliseerd kledingstuk.
- Het afgeprijsde of solden producten betreft.

Hoe terugsturen?

Wanneer u gebruik wilt maken van het verzakingsrecht moet u dat via het online contactformulier of telefonisch kenbaar maken binnen de 5 kalenderdagen na levering.

U kan hiervoor gebruik maken van dit modelformulier (conform bijlage 2 van boek VI Wetboek economisch recht)

De goederen moeten uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst onbeschadigd, ongebruikt en in originele staat en verpakking terugbezorgd worden. De verzenddatum geldt als controle.

Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending gevoegd worden, evenals uw naam, adres, het factuurnummer en bankrekeningnummer (IBAN en BIC).

De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper.

Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden altijd geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

De goederen moeten teruggestuurd worden naar FOS-Shop vzw, Zwijnaardsesteenweg 93, 9000 Gent.

In geval van uitoefening van het verzakingsrecht door de gebruiker, verbindt FOS-Shop vzw zich ertoe het ontvangen bedrag terug te betalen binnen de 14 dagen die volgen op de verzaking. De terugbetaling van dit bedrag omvat eveneens de initieel betaalde verzendkosten. De kosten voor het terugzenden van het geleverde goed vallen ten laste van de gebruiker in geval van uitoefening van het verzakingsrecht, tenzij er een fout is gemaakt in de bestelling of aflevering door FOS-Shop vzw en FOS-Shop vzw hiervoor zijn goedkeuring heeft gegeven.

De terugbetaling zal geschieden door middel van een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat FOS-Shop vzw heeft gekregen van de gebruiker bij het terugsturen van de goederen.

Waardevermindering : wanneer blijkt dat de klant het ontvangen artikel voor meer heeft gebruikt dan nodig om te beoordelen of hij het product daadwerkelijk wil houden, is FOS-Shop gerechtigd een waardevermindering toe te passen voor de terugbetaling. (vb een kledingstuk dat vuil of ruikend wordt teruggezonden,...)

FOS-Shop vzw is bij de terugzending van het geleverde artikel niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies.

3.6 Controle en garantie

Tot op het ogenblik van de levering valt het risico van beschadiging en het verlies van een besteld product ten laste van FOS-Shop vzw.

De consument moet de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst nakijken. Dit brengt met zich mee dat de consument dient na te zien of het geleverde artikel al dan niet zichtbare gebreken vertoont bij de levering. Elke klacht in verband met zichtbare gebreken dient onmiddellijk te worden meegedeeld via het online contactformulier en dit uiterlijk binnen een termijn van 2 werkdagen na levering van de goederen. Elk klacht buiten deze voorziene termijn wordt als laattijdig beschouwd.

Alle klachten betreffende de verborgen gebreken van de geleverde artikelen dienen onmiddellijk via het online contactformulier te worden meegedeeld binnen een termijn van 2 werkdagen vanaf de kennisname van het verborgen gebrek. Verborgen gebreken kunnen alleen aanleiding geven tot vervanging, niet tot schadevergoeding.

FOS-Shop volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van FOS-Shop vzw, behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

3.7 Eigendomsvoorbehoud

In geval van niet- betaling of gedeeltelijke betaling, behoudt FOS-Shop vzw het eigendomsrecht van het geleverde artikel, niettegenstaande de feitelijke levering. Dit impliceert dat FOS-Shop vzw het recht heeft om de artikelen terug te vorderen zolang de openstaande schuld niet volledig is betaald, daaronder inbegrepen de vergoeding van de hoofdsom, de wettelijke interesten en andere bijkomende kosten zoals leveringskosten.

De koper mag dan ook de geleverde artikelen op geen enkele wijze vervreemden noch bezwaren, hetgeen onder andere betekent dat de gebruiker het geleverde artikel niet mag door verkopen noch overdragen onder bepaalde voorwaarden aan iemand anders zolang er geen volledige betaling is gebeurd.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd van rechtswege ten belope van 2.5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd belopende van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 40 euro) als schadevergoeding. Alle extra kosten (o.a. incassobureau, dagvaarding, etc.) om tot inning van het factuurbedrag over te gaan vallen te laste van de koper.

3.8 Wijziging

FOS-Shop vzw behoudt zich het recht voor om op elk ogenblijk de Gebruikersovereenkomst, waaronder de algemene voorwaarden, aan te passen. Publicatie op de website van FOS-Shop vzw volstaat voor rechtsgeldigheid ervan en wordt onmiddellijk bij publicatie van kracht.

3.9 Kopen op factuur voor FOS-eenheden in België

Op factuur kopen is bij uitzondering mogelijk voor door FOS-Shop erkende FOS-eenheden uit België. Indien nodig kan FOS-Shop een volledig en rechtsgeldig ondertekende bestelbon opvragen.

Tenzij anders vermeld op de factuur moet de betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum gebeuren. Als de factuur op de vervaldag nog niet betaald is, is vanaf de vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd van rechtswege ten belope van 1,5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd belopende van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 25 euro) als schadevergoeding

Alle disconto- en bankkosten zijn ten laste van de consument.

Gelieve bij betaling via overschrijving de gestructureerde mededeling van de factuur te gebruiken.

Bankrekeningnummer FOS-Shop vzw:

IBAN: BE35 2900 5081 0237
BIC code: GEBABEBB BE 0451.554.301

3.10 Weigering van levering

Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling behoudt FOS-Shop zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en/of nieuwe bestellingen te weigeren.

3.11 Privacy

Vzw FOS-Shop verzamelt persoonlijke informatie in het kader van registratie op de website, aanvraag van een catalogus of bestellingen. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door vzw FOS-Shop voor marketing doeleinden. Indien de gebruiker niet wenst dat de persoonlijke informatie wordt gebruikt voor commerciële doeleinden en dus enkel wordt aangewend voor het versturen van het bestelde artikel, kan de gebruiker dit aanduiden in de aankoopprocedure.

Overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van de Persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft de gebruiker de volgende rechten inzake de door hem verstrekte persoonsgegevens:

- het recht tot inzage te allen tijde
- het recht tot verbetering in geval onjuistheden
- het recht tot aanpassing in geval van onvolledigheid
- het recht tot verwijdering

Vzw FOS-Shop behoudt zich het recht voor deze privacyregeling te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website.

3.12 Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto's, datasheets en andere illustratieve elementen op de website worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en in het bijzonder door de auteursrechten.

Bij het sluiten van deze overeenkomst verbindt de gebruiker zich ertoe deze intellectuele rechten met betrekking tot de site www.fosshop.be te respecteren, waaronder al de intellectuele rechten die toekomen aan de maker van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten hieromtrent berusten bij FOS-Shop. Dit houdt in dat de gebruiker zich ervan dient onthouden, om zonder voorafgaande toestemming van FOS-Shop, deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

3.13 Geschillen

Op de Algemene Voorwaarden van FOS-Shop vzw is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank van Gent is bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst. De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de overige bepalingen in deze verkoopsvoorwaarden tot gevolg.

3.14 Klachten

Als er – al onze goede zorgen ten spijt – toch iets misloopt met de behandeling van de bestelling, contacteer ons dan gerust op 09 245 45 86. We zoeken dan samen naar de beste oplossing.